Algemene voorwaarden

ART 1 – Voorafgaande bepalingen

§1 – Deelname aan de dienstverlening van OrTOstance®, betekent automatisch akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

§2 – Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten die daardoor worden beheerst is het Belgisch recht van toepassing.

§3 – Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de dienstverlening aan bedrijven waarvoor afzonderlijke voorwaarden gelden.

 
ART 2 – Algemene betalingsverplichting van de klant

§1 – De klant verbindt zich ertoe de prestaties van de zorgverleners van OrTOstance® integraal te vergoeden aan de toepasselijke tarieven. Facturen dienen te worden betaald op de vervaldatum.

§2 – Behoudens specifieke schriftelijke overeenkomsten tussen klant en zorgverlener gebeurt de betaling middels bancontact in de praktijk.

§3 – In afwijking van de vorige paragraaf, kan op uitdrukkelijk verzoek van de klant een factuur voor kinesitherapie voldaan worden middels de derdebetalersregeling.

§4 – Behoudens specifieke schriftelijke overeenkomsten tussen klant en zorgverlener, geschiedt betaling voor programma-abonnementen middels maandelijkse bankoverschrijving.

 
ART 3 – Sancties wegens niet-tijdige betaling

§1 – Bij laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling moratoire intresten verschuldigd aan wettelijke rentevoet.

§2 – De zorgverleners van OrTOstance® behouden zich het recht voor om, in geval van niet-betaling op de vervaldag, vanaf de tweede aanmaning, een forfaitaire vergoeding aan te rekenen ten belope van €50,00 wegens potentiële administratieve en boekhoudkundige kosten, zonder tot bewijs van werkelijke schade te zijn gehouden.

§3 – Geen enkele klacht van welke aard ook, schorst de verplichting tot betaling.

 
ART 4  – Enkele bijzondere verplichtingen van de klant
A – Integrale intekening

Bij programma-abonnementen tekent de klant in voor een specifiek integraal programma. De klant verbindt zich ertoe alle overeengekomen sessies te vergoeden die deel uitmaken van dit programma. De klant aanvaardt bijgevolg dat overgeslagen sessies zullen worden aangerekend.

B – Zorgvuldigheidsplicht

De klant zal alle toestellen en ter beschikking gestelde materialen gebruiken als een voorzichtig en bedachtzaam persoon.

C – Annulatie

Behoudens overmacht, kan de klant eenmalig een afspraak 48 uur op voorhand kosteloos annuleren of wijzigen. Alle volgende keren wordt een minimale administratieve kost van € 5,00 aangerekend.

D – Vertrouwelijkheidsplicht

De klant verbindt zich ertoe vertrouwelijke informatie en gegevens rond de programma’s van OrTOstance® niet te verspreiden aan, openbaar te maken aan of te gebruiken ten voordele van derden. Dit ongeacht de wijze waarop deze zijn medegedeeld, rechtstreeks of onrechtstreeks, via digitale kanalen, mondeling, schriftelijk, visueel, dan wel door iets te tonen, te verzenden of aan te wijzen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van OrTOstance®.

OrTOstance® kan bepaalde informatie uitdrukkelijk, schriftelijk of digitaal, aanduiden als vertrouwelijke informatie in de zin van deze Algemene Voorwaarden. Zij kan dit onder meer door het woord “VERTROUWELIJK” aan te brengen op of in de buurt van die informatie. Een dergelijke aanduiding brengt mee dat de klant het vertrouwelijk karakter van die informatie aanvaardt, zodat betwisting over de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op die informatie niet mogelijk is.

ART 5 – Sancties bij niet-naleving van de bijzondere verplichtingen
A – Algemeen

Onverminderd gerechtelijke ontbinding, kan de zorgverlener met alle middelen van recht elke schade bewijzen die hij lijdt als gevolg van de gedragingen die een klant stelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden of een contractuele verplichting die daaruit voortvloeit. De klant verbindt zich ertoe die schade volledig te vergoeden.

B – Onregelmatige annulatie van programma

Onverminderd de bepaling onder 5.A, is de klant ertoe gehouden alle geboekte of overeengekomen sessies te betalen verbonden aan een bepaald programma, dat niet op regelmatige wijze en binnen de gestelde termijnen werd geannuleerd, behoudens een ernstige, onvoorzienbare en onoverkomelijke vreemde oorzaak die hij niet gewild heeft.

C – Onregelmatige annulatie van een behandeling of consultatie (no show fee)

Onverminderd de bepaling onder 5.A, is de klant ertoe gehouden een forfaitaire vergoeding van € 100,00 te betalen, wanneer hij een afspraak niet tijdig annuleert binnen de gestelde termijnen, behoudens een ernstige, onvoorzienbare en onoverkomelijke vreemde oorzaak die hij niet gewild heeft.

D – Schending van de vertrouwelijkheidsplicht

Als de klant in strijd met de geheimhoudings- en vertrouwelijkheidsplicht handelt, verschaft die omstandigheid op zichzelf aan de zorgverlener het recht om van die klant een forfaitaire vergoeding te bekomen van € 350,00 ter dekking van de potentiële schade, zonder dat hij tot bewijs van werkelijke schade is gehouden, onverminderd de eerste paragraaf.

Indien deze strijdige gedraging zich uitstrekt in de tijd, is de zorgverlener bovenop de forfaitaire hoofdvergoeding gerechtigd op een bijkomende forfaitaire vergoeding van € 100,00 per dag dat de inbreuk voortduurt. De forfaitaire vergoedingen voor deze inbreuken zijn onmiddellijk en zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf de datum waarop de inbreuk plaatsvindt.

De klant die vertrouwelijke informatie of gegevens rond programma’s van OrTOstance® in strijd met deze Algemene Voorwaarden gebruikt om winst te genereren verbindt zich ertoe om die winst integraal af te dragen aan OrTOscance®.

 
ART 6 – Exhoneratie

§1 – In de periode voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst tussen de zorgverlener en de klant, sluit de zorgverlener uitdrukkelijk alle buitencontractuele aansprakelijkheid uit voor het afbreken van de onderhandelingen, het niet verschaffen van informatie die hij niet verplicht was te geven op grond van dwingende normen, of eventuele bijkomende schade die de klant meent te kunnen inroepen na vernietiging van de overeenkomst en herstel in de oorspronkelijke toestand wegens onoverwinnelijke dwaling.

§2 – Op de zorgverleners van OrTOstance® rust een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

§3 – De zorgverleners van OrTOstance® beperken in het kader van deze inspanningsverbintenis hun contractuele aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot bedrog en grove fout.

§4 – Onverminderd de dwingende regels van de consumentengarantie, beperken de zorgverleners van OrTOstance® in kader van de conventionele of wettelijke garantietermijnen hun contractuele aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot de onvolkomenheden en tekortkomingen die de gemiddelde koper niet behoorde op te merken of te ontdekken tijdens de keuring van het goed.

§5 – Onverminderd de dwingende regels van de consumentengarantie, beperken de zorgverleners van OrTOstance® in het kader de wettelijke waarborg aangaande de aard, de staat, en de gebreken van de geleverde producten, hun aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot de ernstige onzichtbare gebreken, die in de kiem bestonden op het ogenblik van de levering en de zaak ongeschikt maken voor het bestemde gebruik, doch enkel wanneer zij kennis droegen van deze onvolkomenheden of wanneer deze voortvloeien uit hun bedrog alsmede grove fout.

§6 – In alle hierboven vermelde gevallen, sluit de zorgverlener uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor indirecte, incidentele en punitieve schade.

§7 – De zorgverlener sluit tevens in alle hierboven vermelde gevallen elke aansprakelijkheid uit voor de schade die de klant zou lijden ingevolge overmacht, toeval of eigen substantiële fout.

 
ART 7 – Intellectuele eigendom

§1 – Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot producten of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, productieprocesgegevens, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen de zorgverlener en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij de zorgverlener of diens leveranciers en producenten.

§2 – De levering van producten of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

§3 – De woord- en beeldmerken, merktekens en andere onderscheidende tekens op de website of schriftelijke en digitale documenten van de zorgverlener zijn van de zorgverlener, door hem ingeschakelde derden en zijn licentiegevers. Het is niet toegestaan één of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 
ART 8 – Privacybeleid

Klanten worden geacht door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden toestemming te geven voor de interne verwerking van persoonsgegevens, onverminderd het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken of zich te verzetten tegen bepaalde verwerkingsvormen.

De uitgebreide bepalingen van het privacybeleid zijn opgenomen op de pagina Privacybeleid van deze website.

 
ART 9 – Opzeggen dienstverlening

Een programma/abonnement waarop de klant heeft ingetekend kan door de klant worden opgezegd middels aangetekend schrijven en met het respecteren van een opzegtermijn van 1 maand. Tijdens deze opzegtermijn zullen de sessies verder worden gevolgd door de klant, minstens door de klant worden vergoed ten titel van opzegvergoeding.

Wanneer de klant een programma/ abonnement stopzet zonder het respecteren van genoemde contractuele opzegtermijn, zullen ingevolge deze onregelmatige verbreking de nog resterende sessies ten titel van schadevergoeding worden aangerekend aan de klant.

 
ART 10 – Klachten en geschillenbeslechting

§1 – Klachten met betrekking tot de facturen dienen schriftelijk, per e-mail of brief, te worden ingediend binnen de 15 dagen na de verzendingsdatum van de factuur, met vermelding van de factuurdatum en het factuurnummer. De klant wordt geacht de factuur te aanvaarden, indien hij geen protest, bezwaren of opmerkingen overmaakt tijdens deze termijn.

§2 – Binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de klacht stuurt de verantwoordelijke zorgverlener een bericht van ontvangst naar de klant. De zorgverlener kan eventueel bijkomende inlichtingen vragen.

§3 – Binnen de maand na het ontvangstbericht, of in voorkomend geval de ontvangstdatum van de bijkomende inlichtingen, deelt de zorgverlener schriftelijk, per e-mail of brief, een standpunt mee aan de klant.

§4 – Behoudens andersluidende dwingende bepalingen, zijn ingeval van betwisting de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen en het kanton Eeklo bevoegd.

§5 – Indien zij na de klachtenprocedure zoals omschreven in de eerste tot derde paragraaf, geen minnelijke oplossing kunnen bereiken, verbinden partijen zich ertoe voorafgaand aan een procedure ten gronde eerst de rechter te vatten in verzoening.

 
Vragen en feedback

Vragen en feedback over onze Algemene Voorwaarden kunnen steeds worden gericht aan OrTOstance®
Ons adres: Aveschoot 8, 9971 Lembeke, België
Ons telefoonnummer: 09/377 04 12 (Kantooruren)
Ons emailadres: info@ortostance.be